Asociacija „Iniciatyvų tinklas“ buvo įkurta 2007 m.. Jos pagrindinis tikslas – vienyti savo narių patirtį ir vystyti iniciatyvas, sukuriant sąlygas formuotis kūrybiškai ir aktyviai visuomenei. Siekdami savo tikslų glaudžiai bendradarbiaujame su vietos valdžios institucijomis, akademinės bendruomenės atstovais, socialiniais partneriais, Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis.

Asociacija „Iniciatyvų tinklas” dalyvauja įvairiose tarptautinėse konferencijose, projektuose yra susipažinusi su užsienio šalių patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, socialinių problemų sprendimo būdais.

Vykdydama šią veiklą Asociacija skatina jaunų žmonių aktyvumą, kartų dialogą, pripažįsta jaunimo vaidmenį kuriant pilietinę visuomenę. Pastangos taip pat nukreipiamos, sprendžiant senėjančios visuomenės problemas, padedant asmenims atrasti naujas veiklos formas, priemones išreikšti save vyresniame amžiuje, perduoti žinias ir patirtį per savanorišką darbą, tokiu būdu užkertant kelią senyvo amžiaus žmonėms eikvoti savo gyvenimo patirtį bei būti pasyviais visuomenės nariais.